...
شرکت آبادی سرزمین مهر

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 29780

شناسه ملی: 10380450251

تاریخ ثبت: 1386/03/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: مشهد کوی امام هادی خیابان سوم

تاریخ تاسیس: 1386/03/19

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام طی گواهی بانکی شماره 111/3357 مورخ 30/10/95 پرداخت گردیده است. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: سرمایه شرکت مبلغ 1000000 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی با نام می باشد که کلیه سرمایه شرکت نقدا پرداخت گردیده است ش 951123XXXX75865 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/11/95 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1300000 ریال از طریق افزایش تعداد سهام از 1000 سهم به 1300 سهم و از محل تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 300000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 1300000 ریال منقسم به 1300 سهم 1000 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است ش 951123XXXX32430 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مجتبی گیلکی به کد ملی 092142XXXX و آقای محمد هاشمی به کد ملی 094242XXXX و آقای جمال میر شکار به کد ملی 094288XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ اشخاص ذیل به سمت بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند بازرس اصلی: آقای حسام الدین جعفری به کد ملی 362162XXXX بازرس علی البدل: خانم خدیجه مزینی به کد ملی 094134XXXX ـ روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951123XXXX48238 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 5 نفر به 3 نفرکاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 951123XXXX81164 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی گیلکی به کد ملی 092142XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای جمال میر شکار به کد ملی 094288XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد هاشمی به کد ملی 094242XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند وحق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضا منفرد مدیرعامل شرکت به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش 951123XXXX10464 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-آقای امیر حسین غفوریان نسب کد ملی 093219XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای جمال میرشکاری کد ملی 094288XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای محمد هاشمی کد ملی 094242XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره - آقای محمد حسین مقدسان نیشابوری کد ملی 106283XXXX به سمت عضو هییت مدیره - آقای مجتبی گیلکی کد ملی 092142XXXX به سمت عضو هییت مدیره برگزیده شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 940925XXXX54941 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمد هاشمی کد ملی 094242XXXX و آقای امیر حسین غفوریان نسب کد ملی 093219XXXX و آقای جمال میرشکاری کد ملی 094288XXXX و آقای مجتبی گیلکی کد ملی 092142XXXX و آقای محمد حسین مقدسان نیشابوری کد ملی 106283XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 20/10/1395 انتخاب شدند و آقای حسام الدین جعفری به سمت بازرس اصلی و خانم خدیجه مزینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940925XXXX78469 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 5 نفرافزایش یافت. ش 940925XXXX36754 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/6/88 شرکت مزبور، تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت. و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/6/88 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت، آقایان حسام الدین جعفری و جواد برکات به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقای محمد هاشمی و خانمها خدیجه مزینی و پروین منصوری مقدم به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/6/88 خانم خدیجه مزینی به سمت رییس هییت مدیره و خانم پروین منصوری مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد هاشمی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل (محمد هاشمی) به همراه مهرشرکت معتبر خواهدبود. و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/6/88 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییریافت: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایرآن. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 19/3/86 تحت شماره 29780 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه امور مرتبط با ساخت ابنیه، اعم از مطالعات اولیه، طراحی، نظارت و اجرا، همچنین مسایل مرتبط با مدیریت پروژه های ساختمانی و انجام طراحی و مشاوره در کلیه مسایل شهرسازی و مدیریت شهری، مطالعات و بررسی و نظارت و اجرا طرحهای نگهداری و مرمت آثار باستانی و طرحهای مقاوم سازی 2 - موسسین شرکت: محمد هاشمی و خدیجه مزینی و مصطفی هاشمی و پروین منصوری مقدم 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - مرکز اصلی شرکت: مشهد- کوی امام هادی- خیابان سوم- پلاک 43 5 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به 1000 سهم 000/1 ریالی با نام که مبلغ 35 % آن طی گواهی شماره 53/3357 مورخه 7/3/86 بانک صادرات خراسان رضوی شعبه امام هادی پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد یکساله صاحبان سهام می باشد. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان مصطفی هاشمی و محمد هاشمی و خانمها پروین منصوری مقدم و خدیجه مزینی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که خانم خدیجه مزینی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مصطفی هاشمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد هاشمی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - اساسنامه شرکت در 62 ماده و 12 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد فامیلی به سمت بازرس اصلی و آقای مجید میرزایی امغانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی