...
شرکت آکام تجارت آراد

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 341830

شناسه ملی: 10103882890

تاریخ ثبت: 1387/11/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران فلکه دوم صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی خ پارک خ بهار کوچه چهارم

تاریخ تاسیس: 1387/11/09
بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 4/6/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای علی شاه کرمی با دریافت مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/010/1 ریال به مبلغ 000/000/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 6/7/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 13/11/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علی شاه کرمی به شماره ملی 006282XXXX به شماره شناسنامه 1220 تاریخ تولد 30/02/1359 فرزند سیف اله با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/010/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 3 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عماد فرهانیان و آقای محسن رضازاده کلیمانی و آقای علی شاه کرمی و آقای احمد احمدی. 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عماد فرهانیان به سمت رییس هییت مدیره و آقای محسن رضازاده کلیمانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی شاه کرمی به سمت عضو هییت مدیره و آقای احمد احمدی به سمت عضو هییت مدیره و آقای عماد فرهانیان به سمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است در تاریخ 21/11/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 9/11/1387 تحت شماره 341830 و شناسه ملی 101038XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/11/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: ارایه کلیه فعالیتهای بازرگانی شامل خرید و فروش تهیه و توزیع صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه دوم صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی خ پارک خ بهار کوچه چهارم پ 10 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای عماد فرهانیان به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای محسن رضا زاده کلیمانی به عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای احمد احمدی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای عماد فرهانیان به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی