...
شرکت پارس استیل

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 52530

شناسه ملی: 10100976754

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 1563936639

آدرس: تهران دکتر علی شریعتی کوچه میثاق پنجم خیابان دکتر علی شریعتی پلاک 278 طبقه دوم واحد شمال غربی

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی افق مهر خاورمیانه به شناسه ملی 140081XXXX0 و شماره ثبت 46580 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی ی و آقای علی کربلاییان به شماره ملی 443146XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب گردید . پ 990207XXXX51476 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به 29/12/1397 تصویب شد. موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 103208XXXX2 و شماره ثبت 31089 وآقای علی کربلاییان به شماره ملی 443146XXXX با رعایت ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 980519XXXX65559 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیرت مستقل اندیشان پارس ب شناسه ملی 103208XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی کربلاییان به شماره ملی 443146XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 971130XXXX35783 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای جلال علاقه بند به شماره 443139XXXX و آقای محمد حسین مومنین 443123XXXX و آقای اکبر علاقبند 443132XXXX برای مدت 2 سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شماره ثبت 30888 و شناسه ملی 103208XXXX6 وآقای علی کربلاییان به شماره ملی 443146XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال انتخاب شدند ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. پ 970522XXXX88658 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جلال علاقه بند به شماره ملی 443139XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد حسین مومنین به شماره ملی 443123XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای اکبر علاقبند به شماره ملی 443132XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی صفار بشماره ملی 443058XXXX به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هییت مدیره ) انتخاب گردیدند. ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی واوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و با امضا یک نفر از اعضا هییت مدیره و یا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970522XXXX86718 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ دکتر علی شریعتی ـ کوچه میثاق پنجم ـ خیابان دکتر علی شریعتی ـ پلاک 278 ـ طبقه دوم ـ واحد شمال غربی ـ کدپستی 156393XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 960927XXXX08126 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 95 تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شماره ثبت 30888 و شناسه ملی 103208XXXX6 وآقای علی کربلاییان به شماره ملی 443146XXXX به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 960529XXXX87313 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال علاقه بند به شماره ملی 443139XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد حسین مومنین به شماره ملی 443123XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای اکبر علاقبند به شماره ملی 443132XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی صفار بشماره ملی 443058XXXX به سمت مدیرعامل (از خارج از اعضا هییت مدیره) انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و با امضا یک نفر از اعضا هییت مدیره و یا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950518XXXX73442 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1394 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی 101023XXXX0 و آقای علی کربلاییان به شماره ملی 443146XXXX به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جلال علاقه بند به شماره 443139XXXX و آقای محمد حسین مومنین 443123XXXX و آقای اکبر علاقبند 443132XXXX . پ 950518XXXX71688 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 33 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: هییت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رییس و یک نفر را به سمت نایب رییس هییت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل از بین خود یا خارج از شرکت تعیین میکند. پ 950518XXXX71148 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جلال علاقه بند به شماره ملی 443139XXXX به سمت مدیرعامل و آقای محمد حسین مومنین به شماره ملی 443123XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای اکبر علاقبند به شماره ملی 443132XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقوداسلامی واوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا با امضا رییس هییت مدیره و امضا یک نفر دیگر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940518XXXX61496 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جلال علاقه بند به شماره ملی 443139XXXX آقای محمد حسین مومنین به شماره ملی 443123XXXX و آقای اکبر علاقبند به شماره ملی 443132XXXX برای مدت 2 سال به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند . موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی 101023XXXX0 و آقای علی کربلاییان به شماره ملی 443146XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 940518XXXX73143 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال علاقه بند به شماره ملی 443139XXXX و آقای محمد حسین مومنین به شماره ملی 443123XXXX و آقای اکبر علاقه بند به شماره ملی 443132XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی پارس ب شناسه ملی 101023XXXX0 به سمت بازرس اصلی و آقای سید داود علوی به شماره ملی 247110XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب شدند. پ 1829005 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 17/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال علاقبند 443139XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای محمد حسین مومنین 443123XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای اکبر علاقه بند 443132XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و یا با امضا رییس و یک نفر از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 1829006 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/3 ریال بمبلغ 000/000/000/10 ریال منقسم به 000/000/1 سهم بانام 000/10 ریالی معادل 000/000/000/7 ریال از محل پرداخت نقدی سهامداران طبق گواهی بانکی شماره 538 مورخ 3/12/92 افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. تعداد اعضا هییت مدیره به 3 الی 5 نفر تغییر یافت ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1829008 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی 1391 به تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی پارس شناسه ملی 101023XXXX0 به سمت بازرس اصلی و آقای سید داود علوی به کد ملی 247110XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ 1711784 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/9/90 و هییت مدیره مورخ 12/9/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/800 ریال به مبلغ 000/000/000/3 ریال منقسم به 000/300 سهم 000/10 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/000/200/2 ریال بموجب گواهی شماره 365 مورخ 16/9/90 بانک ملت شعبه بلوار جمهوری یزد پرداخت گردیده است. ماده مربوط اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 10/10/90 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/15:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 8/5/90 واصل گردیدند: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی 101023XXXX0 به سمت بازرس اصلی و سید داود علوی به کد ملی 247110XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/24:

پیرو آگهی 27117 الف 32 مورخ 31/5/89 نام احد از اعضای هییت مدیره اکبر علاقبند می باشد که مراتب اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 13312 ت 32 مورخ 13/5/89 نام بازرس اصلی مهدی کربلاییان و نام احد از اعضای هییت مدیره اکبر علاقبندی می باشد که مراتب اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 4/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. مهری کربلاییان بسمت بازرس اصلی و ولی کربلاییان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین مومنین و محمد علاقه بند و جلال علاقه بند و اکبر علاقه بند و ندا علاقه بند. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/4/89 محمدحسین مومنین بسمت رییس هییت مدیره و محمد علاقه بند بسمت نایب رییس هییت مدیره و جلال علاقه بند بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل منفردا و یا با امضا رییس هییت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی