...
شرکت مهندسی آب سازه ماک

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 439897

شناسه ملی: 10320875506

تاریخ ثبت: 1392/03/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان هیجدهم شرقی خیابان علامه طباطبایی شمالی پلاک 55 مجتمع تجاری علامه طبقه پنجم واحد غربی

کد پستی: 1997855456

تاریخ تاسیس: 1392/03/08

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مانی نقدی به شماره ملی 137093XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای محمدرضا برخورداری به شماره ملی 008023XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره، آقای امیر علی نقدی به شماره ملی 137099XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 981128XXXX52392 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/04/1398 سرمایه شرکت از مبلغ 250000000 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال منقسم به 50000 سهم، مشتمل بر 49000 سهم با نام و 1000 سهم بی نام عادی 100000 ریالی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 980515XXXX51602 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی کرباسی نظرلو به شماره ملی 138110XXXX به عنوان بازرس اصلی و علیرضا ابراهیم پور به شماره ملی 298030XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید پ 980502XXXX48194 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/11:

پیرو اگهی مکانیزه به شماره 139830XXXX01016788 اعلام می دارد: علی کرباسی نظرلو به شماره ملی 138110XXXX به عنوان بازرس اصلی و امیر هوشنگ ابراهیم پور با شناسه ملی 005111XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند که مراتب بدین وسیله اصلاح گردید. پ 980411XXXX08150 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای مانی نقدی به شماره ملی 137093XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و عضو هییت مدیره ، آقای سروش بزازان لطفی به شماره ملی 004783XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره ، آقای امیرعلی نقدی به شماره ملی 137099XXXX به سمت عضو هییت مدیره ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل؛ چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی، اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980229XXXX47493 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: مانی نقدی به ش م 137093XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و عضو هییت مدیره ، سروش بزازان لطفی به ش م 004783XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره ، کیوان لطفی به ش م 005878XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . پ 960531XXXX07850 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 25XXXXXXXX ریال به مبلغ 250000000 ریال منقسم به 1000 سهم بی نام و 1500 سهم بانام 100000 ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ـ محل شرکت به تهران شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان هیجدهم شرقی ـ خیابان علامه طباطبایی شمالی ـ پلاک 55 ـ مجتمع تجاری علامه ـ طبقه پنجم ـ واحد غربی ـ کد پستی 199785XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 960426XXXX77819 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای امیر هوشنگ ابراهیم پور به شماره ملی 005111XXXX و آقای جهانگیر خلیلی طاری به شماره ملی 004258XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 960426XXXX15489 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/06/1395 سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 25XXXXXXXX ریال منقسم به 1000 سهم بی نام و 1500 بانام 1000000 ریالی تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 950712XXXX78913 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950519XXXX28159 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به آدرس: تهران سعادت آباد خیابان علامه طباطبایی شمالی پلاک 55 برج علامه طبقه دوم واحد دی کدپستی: 199785XXXX انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. پ 950124XXXX03831 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:هییت مدیره مرکب از چهار نفر باشد که بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات- قراردادها و عقود و اوراق عادی و اداری با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد پ 941204XXXX91104 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ 940708XXXX58349 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 1000 سهم 1000000 ریالی بی نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 940708XXXX91500 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا دهقان نژاد به شماره ملی 049228XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای محمدرضا صفا راد به شماره ملی 004759XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای مانی نقدی به شماره ملی 137093XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره -آقای امیر هوشنگ ابراهیم پور به شماره ملی 005111XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای کیوان لطفی به شماره ملی 005878XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1393 مورد تصویب قرار گرفت. پ 940331XXXX16872 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/2/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به تهران ـ اتوبان همت غرب ـ شهرک گلستان ـ بلوار کاج ـ پلاک 101 ـ واحد اول کدپستی 149487XXXX منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1820172 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/2/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سروش بزازان لطفی فرزند سیروس به شماره ملی 004783XXXX به سمت بازرس اصلی و محمدرضا دهقان نژاد به شماره ملی 049228XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 1820170 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/12:

شرکت فوق در تاریخ 8/3/1392 تحت شماره 439897 و شناسه ملی 103208XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/3/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی، اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، تاسیس ات برقی و مکانیکی، اجرای انواع بلاستها سند، سازه، سیلیس و همچنین انجام عملیات تخصصی سیستمهای ترمیمی و تکمیلی بتن، فلز عایقهای رطوبتی سیستم های آب بندی و حرارتی ، صوتی، ضد خوردگی، رنگها، پوششهای محافظتی، کفپوشها افزودنی های بتن، مواد شیمی ساختمان، بازسازی ابنیه، تزیینات داخلی و خارجی ساختمانها محوطه سازی های کوچک و بزرگ، فضای سبز، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، مواد اولیه و ماشین آلات و مصالح ساختمانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی پس از اخذ مجوزهای لازم 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ جمالزاده شمالی خ زند پلاک 12 واحد 2 کدپستی 141981XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/1 ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 197 مورخ 28/2/1392 نزد بانک ملت شعبه قریب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مانی نقدی به شماره ملی 137093XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای امیرهوشنگ ابراهیم پور به شماره ملی 005111XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای کیوان لطفی به شماره ملی 005878XXXX به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای مانی نقدی به شماره ملی 137093XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی وعلی البدل: 18 آقای بیژن علی آبادی به شماره ملی 004091XXXX به عنوان بازرس اصلی 28 آقای محمدرضا دهقان نژاد به شماره ملی 049228XXXX به عنوان بازرس علی البدل پ 1655033 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی