...
شرکت آرمین صنعت رهیاب پارس

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 42616

شناسه ملی: 10420352687

تاریخ ثبت: 1392/06/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 6194855738

آدرس: اهواز ، سی متری ، خیابان گندمی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 550 ، مجتمع یادآوری ، طبقه چهارم

تاریخ تاسیس: 1392/06/10

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: محمود آرمین فر به شماره ملی 197223XXXX مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ مهدی بویری ده شیخ به شماره ملی 196016XXXX نایب رییس هییت مدیره و تاجماه جوهری به شماره ملی 527938XXXX عضو هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس اهواز، سی متری ، خیابان گندمی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 550 ، مجتمع یادآوری ، طبقه چهارم کدپستی 619485XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980431XXXX04410 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: محمود آرمین فر به شماره ملی 197223XXXX ـ مهدی بویری ده شیخ به شماره ملی 196016XXXX و تاجماه جوهری به شماره ملی 527938XXXX . سامان اله دین به شماره ملی 197174XXXX به عنوان بازرس اصلی و حسین کثیریان به شماره ملی 196012XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 980431XXXX28514 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/10:

شرکت فوق در تاریخ 10/06/1392 شماره ثبت 42616 و شناسه ملی 104203XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 10/06/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: الکترونیک و تعمیر و نصب تاسیسات برقی، ساخت و تولید قطعات صنعتی و الکترونیکی، امور ساختمانی، تاسیسات و تجهیزات، راهسازی، آب و برق خدماتی بازرگانی، ایجاد فضای سبز، تامین آبدارخانه های ادارات، خدمات پشتیبانی ادارات، تامین خدمات آشپزخانه، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه و مزایده، اخذ وام از بانک و موسسات مالی و اعتباری. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خوزستان، شهرستان اهواز 24 متری روبروی خیابان شمخانی مجتمع نگین طبقه دوم واحد 8 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/40 ریال منقسم به یکصد سهم 000/400 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/20 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 284 مورخ 02/05/1392 نزد بانک ملی شعبه میدان شهدا اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام معتبر می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای محمود بویری ده شیخ به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای مهدی بویری ده شیخ به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 خانم تاجماه جوهری به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای محمود بویری ده شیخ به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای سامان اله دین به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای حسین کثیریان به عنوان بازرس علی البدل ش 300980XXXX144195XXXX رییس ثبت شرکت های اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی