...
شرکت راه و ساختمان اختر افضل شرق

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 17198

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفرهیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/11/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 15/10/86 ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت آقایان عبدالعلی سیف الهی مشتقین و محمدرضا امین صادقیه ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و آقایان محمد افضل نیا و مهدی زندیه و محمد منزوی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 5/10/86 آقای مهدی زندیه به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد منزوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد افضل نیا به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی