...
موسسه حقوقی مهد حقیقت پارسه

اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 2380

شناسه ملی: 10530516310

تاریخ ثبت: 1392/10/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/10/03هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/04:

موسسه فوق در تاریخ 03/10/1392 شماره ثبت 2380 و شناسه ملی 105305XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 03/10/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: ارایه کلیه خدمات حقوقی باستثنای مواردی که در انحصار وکلای دادگستری می باشد با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان فارس، شهر شیراز، بلوار مدرس مجتمع مدرس بلوک 25 طبقه سوم واحد 23982 کدپستی 715871XXXX/4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 آقای غلامحسین شبانی کد ملی 243189XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم سیده طاهره حسینی تبار کد ملی 243193XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 3 5 آقای غلامحسین شبانی کد ملی 243189XXXX به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضا هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. ش 434320XXXX787832XXXX مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/04:

موسسه فوق در تاریخ 03/10/1392 شماره ثبت 2380 و شناسه ملی 105305XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 03/10/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: ارایه کلیه خدمات حقوقی باستثنای مواردی که در انحصار وکلای دادگستری می باشد با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان فارس، شهر شیراز، بلوار مدرس مجتمع مدرس بلوک 25 طبقه سوم واحد 23982 کدپستی 715871XXXX/4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 آقای غلامحسین شبانی کد ملی 243189XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم سیده طاهره حسینی تبار کد ملی 243193XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 3 5 آقای غلامحسین شبانی کد ملی 243189XXXX به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضا هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. ش 434320XXXX787832XXXX مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی