...
موسسه حقوقی پروین میرزایی

اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 178

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/09/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/09/02هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه مزبور در تاریخ 2/9/82 تحت شماره 178 در دفتر ثبت شرکتهای نمین به ثبت رسیده و در همان تاریخ تکمیل و امضاء گردیده است جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد: 1- موضوع موسسه: ایجاد دفتر حقوقی و خدمات حقوقی و کارشناسی توسط موسس (خانم پروین میرزایی) دارای پروانه مشاوره حقوقی به شماره 1824/187م/پ- 26/7/82 صادره از طرف معاون قضائی قوه قضائیه و رئیس هیئت مدیره اجرایی مشاوران حقوقی و کارشناسان جهت ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی و غیره به شرح اساسنامه موسسه فوق. 2- مرکز اصلی موسسه: استان اردبیل- شهرستان نمین- انتهای خیابان معلم- کوچه ظفر یک طبقه فوقانی. 3- تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت به مدت دو سال. 4- مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضاء دارند: خانم پروین میرزایی بسمت مدیر و رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‎اند همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسین از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای عقود اسلامی با امضاء خانم پروین میرزایی است. 5- دارایی موسسه: مبلغ یک میلیون ریال دارایی نقدی می‎باشد که متعلق به موسس خانم پروین میرزایی است. مسئول ثبت شرکتهای نمین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی