...
موسسه صندوق قرض الحسنه جان نثاران قرآن ورامین

اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 396

شناسه ملی: 10100055835

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/06/1397 و مجوز شماره 964 مورخ 15/07/1397 سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی سعادت رمز به شماره ملی 042126XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، آقای علیرضا هدایی به شماره ملی 373187XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای محمد کاظم شیرکوند به شماره ملی 042032XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ، آقای ناصر شیرکوند به شماره ملی 042126XXXX به سمت قایم مقام مدیرعامل و عضو هییت مدیره ، آقای محمد شیرکوند به شماره ملی 042122XXXX و آقای حسین شیرکوند مقدم به شماره ملی 042032XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای اصغر تاجیک به شماره ملی 042057XXXX به سمت منشی هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضا مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل و با امضا ثابت یکی از آقایان علی سعادت رمز ، اصغر تاجیک ، محمد شیر کوند ، حسین شیرکوند مقدم ، همراه با مهر موسسه و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش 970908XXXX29329 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/24:

به موجب درخواست شماره 202409/94 , 101 مورخ 19/12/1396 و پاسخ اداره تعیین نام ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، شماره ثبت موسسه از شماره 374 به شماره ثبت 396 اصلاح گردید. ش 961224XXXX05857 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی هییت امنا مورخ 28/09/1396 و مجوز شماره 1803 مورخ 26/11/1396 سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقایان محمد کاظم شیرکوند به شماره ملی 042032XXXX و محمد شیرکوند به شماره ملی 042122XXXX و حسین شیرکوند مقدم به شماره ملی 042032XXXX و علیرضا هدایی به شماره ملی 373187XXXX و اصغر تاجیک به شماره ملی 042057XXXX و علی سعادت رمز به شماره ملی 042126XXXX و ناصر شیرکوند به شماره ملی 042126XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان علی شیرکوند به شماره ملی 042130XXXX و احمد شیرکوند به شماره ملی 042097XXXX و علی نقی شیرکوند به شماره ملی 042127XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمود شیرکوند به شماره ملی 042032XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد مهدی شیرکوند به شماره ملی 042032XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 961224XXXX88443 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/10/1396 و مجوز شماره 1803 مورخ 26/11/1396 سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علی سعادت رمز به شماره ملی 042126XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای علیرضا هدایی به شماره ملی 373187XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمد کاظم شیرکوند به شماره ملی 042032XXXX به سمت مدیرعامل، آقای ناصر شیرکوند به شماره ملی 042126XXXX به سمت قایم مقام مدیرعامل و آقای اصغر تاجیک به شماره ملی 042057XXXX سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل و امضای ثابت یکی دیگر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ش 961224XXXX70680 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده هییت امنا مورخ 08/12/1396 و مجوز شماره 1907 مورخ 13/12/1396 سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:نشانی مرکز موسسه در واحد ثبتی ورامین به ورامین - بخش مرکزی - صادقعلی - کوچه شهید شریعتی - بلوار شهید قدوسی - پلاک 188 - طبقه همکف - کدپستی 337163XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961224XXXX67165 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده هییت امنا مورخ 30/09/1396 و مجوز شماره 1651 مورخ 12/11/1396 سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه موسسه از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 11XXXXXXXX ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961224XXXX80898 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی