...
شرکت سها شیمی البرز

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10103998595

تاریخ ثبت: 1388/04/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران خ دربند خ شهید امیر احمدی زمانی ک لاریجانی

تاریخ تاسیس: 1388/04/21هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/04/21:

شرکت فوق در تاریخ 21/4/1388 تحت شماره 350808 و شناسه ملی 101039XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/4/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید انواع ظروف یکبارمصرف مواد غذایی از گرانول گیاهی ارایه خدمات بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی مجاز که بطور مستقیم یا غیرمستقیم بنفع شرکت سودآور باشد. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ دربند خ شهید امیر احمدی زمانی ک لاریجانی پ 16 13 شعبه آدرس ایران گیلان رشت خ سعدی خ بوسار ساختمان نورانی واحد یک. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/20 ریال منقسم به یکصد سهم 000/200 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/7 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 213 مورخ 13/4/1388 نزد بانک ملی شعبه دربند پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای حسن گلزارماسوله به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای مصطفی ناصری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای خلیل گلزار به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای خلیل گلزار به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیر عامل و دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و یکی از سهامداران همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی وعلی البدل: 18 خانم ماهرخ خارابی ماسوله به عنوان بازرس اصلی 28 خانم لیلا احدی مقدم به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی