...
شرکت نگار کده مهرازی

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3653

شناسه ملی: 10360050724

تاریخ ثبت: 1388/11/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/11/10

آدرس: 1 3 استان خراسان جنوبی شهر بیرجند خیابان پاسداران حد فاصل پاسداران 14 و 16هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 10/11/88 تحت شماره 3653 و شناسه ملی 103600XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/11/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تزیینات داخلی و دکوراسیون منازل مسکونی، تجاری، اداری، رستوران، هتل، آموزشی، درمانی، فرهنگی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند خیابان پاسداران، حد فاصل پاسداران 14 و 16 پلاک 1/1/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3384/4720/79 مورخ 17/9/88 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بیرجند پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم سمیه حمزه یی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای مهدی صابری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای هادی کبیری به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای هادی کبیری به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای آقای هادی کبیری ( مدیر عامل ) و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای سید رضا موسوی به عنوان بازرس اصلی. 2 8 آقای حسین توحیدی نسب به عنوان بازرس علی البدل. رییس اداره ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 10/11/1388 تحت شماره 3653 و شناسه ملی 103600XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 10/11/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تزیینات داخلی و دکوراسیون منازل مسکونی، تجاری، اداری، رستوران، هتل، آموزشی، درمانی، فرهنگی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، خ پاسداران، حد فاصل پاسداران 14 و 16 پلاک 1/1 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3384/4720/79 مورخ 17/9/1388 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بیرجند پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم سمیه حمزه یی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای مهدی صابری بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای هادی کبیری بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای هادی کبیری بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره باامضای آقای هادی کبیری (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای سید رضا موسوی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای حسین توحیدی نسب به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بیرجند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی