...
شرکت تعاونی خدمات رفاهی کوثر سیاهکلاهان

اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 16518

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/08/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/08/05هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 5/8/87 تحت شماره 16518 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 5/8/87 از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده و برای اطلاع عموم آگهی میشود: 1ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات ورزش و رفاهی 2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3ـ مرکز اصلی شرکت: روستای سیاهکلان میدان شهداء ساختمان کوثر 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ سه میلیون ریال منقسم به 10 سهم 300000 ریالی که مبلغ یک میلیون ریال آن برابر گواهی شماره 1702/1702 ـ 31/5/87 به صندوق تعاون شعبه کرج پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5ـ اولین مدیران شرکت: آقایان سیدمحمد میربزرگی به سمت رئیس هیئتمدیره، ریحانعلی حاجیمحمدی به سمت نایب رئیس هیئتمدیره و سیدمحمد میربزرگی به سمت منشی هیئتمدیره و اعضاء اصلی هیئتمدیره و سیدمرتضی میربزرگی به سمت عضو علیالبدل هیئتمدیره برای مدت سه سال انتخاب سیدارسلان میربزرگی به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و مقرر شد امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئتمدیره (سیدمحمد میربزرگی) و در غیاب ایشان ریحانعلی حاجیمحمدی (نایب رئیس هیئت مدیره) به اتفاق مدیرعامل (سیدارسلان میربزرگی) و مهر شرکت و اوراق عادی و نامهها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 6ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. 7ـ بازرس اصلی و علیالبدل: آقایان علیرضا کهنترابی به سمت بازرس اصلی و سیدمحمد میربزرگی به سمت بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 8ـ تفویض اختیار به هیئتمدیره جهت عضویت در اتحادیه ذیربط و اتاق تعاون مورد تصویب قرار گرفت. 9ـ تفویض اختیار به هیئتمدیره جهت اخذ وام از صندوق تعاون و بانکها و سایر موسسات مالی مورد تصویب قرار گرفت. رئیس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی