...
شرکت الوند پی کوب آرش

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 348758

شناسه ملی: 10103918793

تاریخ ثبت: 1387/12/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/12/27

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ شهید ستاری به سمت جنوب نبش شاملو

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/3/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم آیدا صادق بناب به عنوان بازرس اصلی، خانم سحر تابان کیا به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 26/3/90 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمدرضا سرتیپی و آقای حجت اله حمزه لوی و آقای یوسف هاشمیان و آقای علی راضی تا تاریخ 26/3/90 . در تاریخ 25/5/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/3/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمدرضا سرتیپی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حجت اله حمزه لوی به سمت عضو هییت مدیره و آقای یوسف هاشمیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی راضی به سمت عضو هییت مدیره و آقای یوسف هاشمیان به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 25/5/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/3/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مواد 14 ، 13 به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ 25/5/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 27/12/1387 تحت شماره 348758 و شناسه ملی 101039XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/12/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی اعم از فلزی و بتنی کلیه عملیات پروژه های تاسیساتی و فاضلاب شهری انجام کلیه فعالیت های عملیات خاکی شامل خاکبرداری و خاکریزی زیرسازی و روسازی بستر راه پلسازی تونل سازی و ساخت و تهیه و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و مصالح ساختمانی و مصالح پیش ساخته ساختمانی و تامین تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت مرمت و بازسازی بناهای ساختمانی شرکت در انواع مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات از کلیه موسسات مالی اعتباری و بانکهای معتبر داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فالیت مجازی که به نحوی برای شرکت سودآور باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید ستاری به سمت جنوب نبش شاملو پ 48 ط 4 واحد 15 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/30 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/3 ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ 000/500/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 820 مورخ 21/12/1387 نزد بانک ملت شعبه زیر جد پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم الناز ابراهیم زاده به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای بهمن سرتیپی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای احمدرضا سرتیپی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای احمدرضا سرتیپی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شررکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ خانم آیدا صادق بناب به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 2 ـ خانم سحر تابان کیا به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی