...
شرکت لعاب صنعت

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 262

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفرهیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/4/91 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای جمال شاه محمدی مهرجردی و جعفر کرمی و محمود کرمی و سید محمود افخمی میبدی و سید عباس آقایی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان محمد صادق فرشاد و سید جلال آقایی میبدی به عنوان اعضای علی البدل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای ناصر مسلمی به عنوان بازرس اصلی و عباس دهقانی فیروز آبادی به عنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی 1390 مورد تصویب قرار گرفت. 5 ـ بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 22/5/1391 آقای جمال شاه محمدی مهر جردی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمود کرمی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جعفر کرمی بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت و آقایان سید محمود افخمی میبدی و سید عباس آقایی میبدی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضا مشترک رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی