...
شرکت تعاونی فنی ، مهندسی ، مشاور ، مدیریت و اجرای پروژه سپاهان ایران

اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 122270

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر


هیئت مدیره فعلی

() نفر


هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

تائیدیه شماره8731/1 مورخ9/9/83 اداره کل تعاون استان تهران و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ20/2/83 اساسنامه جدیدی مشتمل بر66 ماده و46 تبصره بتصویب و جایگزین اسانامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی