...
شرکت تعاونی مسکن کارگران زرین لبن پارس

اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 6210

شناسه ملی: 10861446847

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفرهیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/18:

طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 12/12/91 و تاییدیه شماره 921649 QA 27/1/92 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین آقایان حسام غیاثوند قیصری به سمت رییس هییت مدیره عزیز محمدی حاجی بابا به سمت نایب رییس هییت مدیره و ادریس عزیزی به سمت منشی هییت مدیره و حبیب یعقوبخانی به سمت مدیر عامل انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره به امضا مدیر عامل باتفاق رییس هییت مدیره و در صورت غیبت مشارالیه به امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اسناد عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 468020XXXX110732XXXX رییس ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی