...
شرکت بازرگانی رضوان منطقه آزاد ماکو

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2050

شناسه ملی: 14003646829

تاریخ ثبت: 1392/06/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/06/27

کد پستی: 5861993997

آدرس: منطقه آزاد ماکو ماکو روبروی منابع طبیعی کوچه آذربایجان 3هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/27:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ 27/6/92 در دفتر ثبت شرکتهای این واحد ثبتی شماره ثبت 2050 با شناسه ملی 140036XXXX9 بثبت رسیده و در تاریخ 2/11/92 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و ارایه خدمات بازرگانی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2 ـ تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ماکو ـ ماکو ـ روبروی منابع طبیعی ـ کوچه آذربایجان 3 ـ کدپستی 586199XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: بمبلغ 000/000/1 ریال که تماما پرداخت گردیده است 5 ـ مدیران شرکت: 1 ) خانم رقیه رستمی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل 2 ) آقای کریم ابراهیمی اصل به سمت عضو و رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه عقود، قراردادها، اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی، اسناد تجاری و تعهدآور با امضا منفرد مدیر عامل و سایر نامه های اداری با امضا منفرد مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیر عامل : مطابق مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی است. 8 ـ اساسنامه شرکت در 24 ماده بتصویب رسید. ش 035960XXXX110022XXXX رییس واحد ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی