...
شرکت پرتو الوند پاک

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 506889

شناسه ملی: 10861117349

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: موجب نامه شماره 1300 مورخ 5/12/95 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/9/1395 مرکز اصلی شرکت پرتو الوند پاک سهامی خاص به نشانی تهران شهران شمالی خیابان شهید حجت هاشم زاد خیابان کوهسار پلاک 6 مجتمع ا پی جی فراز 6 بلوک 6 طبقه دوم واحد 4

کد پستی: 1478894951


هیئت مدیره فعلی

() نفر


هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/01:

به موجب نامه شماره 1300 مورخ 5/12/95 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/9/1395 مرکز اصلی شرکت پرتو الوند پاک سهامی خاص به نشانی تهران ـ شهران شمالی ـ خیابان شهید حجت هاشم زاد ـ خیابان کوهسار ـ پلاک 6 ـ مجتمع ا پی جی فراز 6 بلوک 6 ـ طبقه دوم ـ واحد 4 کدپستی 147889XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 506889 به ثبت رسیده است. پ 971201XXXX64204 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی