...
شرکت تعاونی مسکن کارگران مدیریت تولید برق لوشان

اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/07/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/07/30هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/7/87 تحت شماره 1206 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه و تامین و خرید زمین و ساخت مسکن برای اعضا. 2 تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت 5 سال. 3 سرمایه شرکت: مبلغ نود و یک میلیون ریال منقسم به 182 سهم بانام پانصد هزار ریالی که کل مبلغ نقداً بحساب شرکت واریز شده است. 4 مرکز اصلی شرکت: استان گیلان، شهرستان رودبار، لوشان، کیلومتر 90 جاده قزوین رشت، نیروگاه شهید بهشتی لوشان. 5 مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان علی اوسط امانی و علی یوسفی دارستانی و ایرج بابایی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و علی رضا محمد نیای راد به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. در نتیجه آقای علی اوسط امانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی یوسفی دارستانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای ایرج بابایی به سمت منشی هییت مدیره تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات باامضا علی اوسط امانی (رییس هییت مدیره) و علی یوسفی دارستانی (نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل ) و در غیاب رییس هییت مدیره باامضا ایرج بابایی (منشی هییت مدیره) بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. 6 بازرسان شرکت: آقایان اکبر سیاوش آبکناری و محمد بخشی منجیلی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی