...
شرکت آویژه خاک راتین

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 41053

شناسه ملی: 14005286058

تاریخ ثبت: 1394/07/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: جدید آذربایجان شرقی شهر تبریز بهار کوچه شش متری چهارم کوچه پیروز پلاک 65 طبقه همکف

کد پستی: 5185774343

تاریخ تاسیس: 1394/07/19

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید و از محل آورده نقدی با واریز مبلغ 2000 ریال طی گواهی بانکی به شماره 577 ـ 97 ـ 1201 به مورخ 06/12/97 صادره بانک آینده شعبه 1201 امام خمینی تبریز از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1002000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 1002000 ریال منقسم به 501 سهم 2000 ریالی می باشد. تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 971212XXXX54148 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرهام جوادی به شماره ملی 138256XXXX به سمت رییس هییت مدیره شهین شفق زرد به شماره ملی 137783XXXX به سمت عضو هییت مدیره رضا آرین مهر به شماره ملی 138034XXXX سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا رضا آرین مهر(مدیرعامل) و پرهام جوادی(رییس هییت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971212XXXX00173 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرهام جوادی به کد ملی 138256XXXX مهدی میرزا بابایی مغانجوقی به کد ملی 285176XXXX رضا آرین مهر به کد ملی 138034XXXX کاوه بقایی به کد ملی 008294XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مهدی حیدرزاده چولو به کد ملی 138247XXXX سهیل سیف ریحانی به کد ملی 136031XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهدآزادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 970615XXXX11738 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرهام جوادی به کد ملی 138256XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مهدی میرزا بابایی مغانجوقی به کد ملی 285176XXXX به سمت عضو هییت مدیره رضا آرین مهر به کد ملی 138034XXXX به سمت رییس هییت مدیره کاوه بقایی به کد ملی 008294XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا رضا آرین مهر(رییس هییت مدیره) و پرهام جوادی(نایب رییس هییت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970615XXXX13665 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تبریز به آدرس جدید:آذربایجان شرقی شهر تبریز ـ بهار ـ کوچه شش متری چهارم ـ کوچه پیروز ـ پلاک 65 ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی 518577XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 960706XXXX48557 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/4/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از نقل و انتقال سهام، تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. ش 950506XXXX20817 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره مرکب از اعضا ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند: پرهام جوادی به شماره ملی 138256XXXX مهدی میرزا بابایی مغانجوقی به شماره ملی 285176XXXX رضا آرین مهر به شماره ملی 138034XXXX کاوه بقایی به شماره ملی 008294XXXX مهدی حیدرزاده چولو به شماره ملی 138247XXXX سهیل سیف ریحانی به شماره ملی 136031XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 950506XXXX97164 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرهام جوادی به شماره ملی 138256XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مهدی میرزا بابایی مغانجوقی به شماره ملی 285176XXXX به سمت عضو هییت مدیره رضا آرین مهر به شماره ملی 138034XXXX به سمت رییس هییت مدیره کاوه بقایی به شماره ملی 008294XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره (متفقاً) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950506XXXX44806 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/19:

تاسیس شرکت سهامی خاص آویژه خاک راتین درتاریخ 19/07/1394 به شماره ثبت 41053 به شناسه ملی 140052XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام خدمات مشاوره ای و پیمانکاری، طراحی، و اجرای طرحهای عمرانی و ساختمانی ـ انجام کلیه امور ساختمانی، ابنیه، راهسازی، نهرکشی، زهکشی، جدول کشی و انجام کلیه عملیات آپارتمانسازی، پل سازی، سدسازی، تونل سازی، محوطه سازی، نقشه کشی، نقشه برداری، تهیه و تامین کلیه ماشین آلات سبک و سنگین و خرید و فروش آن در رابطه با موضوع شرکت، خرید و فروش و تولید بتن و مصالح ساختمانی، اجرای اسکلت، سقف، انجام کلیه ی کارهای تاسیساتی ساختمان اعم از لوله کشی آب، گاز، سیم کشی، کابل کشی ـ اجرای توزیع شبکه آبرسانی شهری و روستایی و خطوط جمع آوری فاضلاب شهری، طراحی و اجرای کلیه پروژه های مربوط به دکوراسیون داخلی ساختمان ها ـ طراحی و محاسبه مدیریت اجرایی پروژه های ژیوتکنیکی ـ طراحی، اجرا، حفظ و نگهداری فضای سبز و گلخانه ـ انجام خدمات پیمانکاری ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات ـ بازاریابی غیر هرمی، غیر شبکه ای و غیر الکترونیکی کالاهای مجاز بازرگانی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و همکاری و مشارکت با شرکتها و سازمانها ـ شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی ـ اعطا و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ـ دریافت تسهیلات ارزی و ریالی و اعتبار از بانکها و موسسات مالی واعتباری داخلی و خارجی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ـ (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تبریز ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان تختی شرقی ـ بی تای 2 ـ کوچه مرمر ـ پلاک 27 ـ طبقه 2 ـ کدپستی 515798XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 500 سهم 2000 ریالی که تعداد 500 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 95/94 , 431 مورخ 23/6/94 نزد بانک شهر شعبه دروازه تهران پرداخت گردیده است و در نتیجه صد در صد سرمایه پرداخت شد. اولین مدیران شرکت: محسن جهانبخش نقده به کد ملی 290985XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره پرهام جوادی به کد ملی 138256XXXX به سمت رییس هییت مدیره رضا آرین مهر به کد ملی 138034XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی چک، سفته، برات و تعهدآور و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدی حیدرزاده چولو به شماره ملی 138247XXXX به عنوان بازرس اصلی. سهیل سیف ریحانی به شماره ملی 136031XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهدآزادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940719XXXX88466 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی