...
شرکت کنعان تجارت منطقه آزاد ماکو

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 305

شناسه ملی: 14003076746

تاریخ ثبت: 1391/09/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: منطقه آزاد ماکو بازرگان خیابان امام ساختمان آفتاب طبقه دوم واحدA

تاریخ تاسیس: 1391/09/15

کد پستی: 5867145883هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/14:

باستناد صورتجلسه مورخ 14/05/1396 مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مسولیت محدود کنعان تجارت منطقه آزاد ماکو بشماره ثبت 305 با شناسه ملی 140030XXXX6 ،نشانی مرکز اصلی شرکت به منطقه آزاد ماکو-بازرگان-خیابان امام-ساختمان آفتاب-طبقه دوم واحدA کدپستی 586714XXXX تغییر یافت و ماده سه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 960515XXXX45155 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/23:

باستناد صورتجلسه مورخ 17/03/1396 هییت مدیره شرکت کنعان تجارت منطقه آزاد ماکو(بامسولیت محدود)شماره ثبت 305 ، شناسه ملی 140030XXXX6 ؛خانم توران نصیری بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای توحید ابراهیم پور رندی بسمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه عقود، قراردادها، اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی و تعهدآور و سایر نامه های اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960324XXXX67620 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/09/15:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ 15/9/91 در دفتر ثبت شرکت های این واحد ثبتی شماره ثبت سیصد و پنج و شناسه ملی 140030XXXX6 بثبت رسیده و در تاریخ 17/1/92 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: واردات و صادرات کالاهای مجاز 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ماکو، بازرگان، خیابان امام، 5 متر بالاتر از شرکت بهران تیر، کدپستی 586714XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال که تماما و نقدا پرداخت گردیده است. 5 مدیران شرکت: 1 ) آقای توحید ابراهیم پور رندی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل 2 ) خانم توران نصیری به سمت عضو و رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 6 اختیارات مدیر عامل : مطابق مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی است. 7 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور و سایر نامه های اداری با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 8 اساسنامه شرکت در 24 ماده بتصویب رسید. ش 035960XXXX770003XXXX رییس واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی