...
شرکت نواندیشان کارآفرین راگا

اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 322773

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/02/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران نازی آباد خ شهید اکبر مشهدی پارس نرسیده به سه راه چمن

تاریخ تاسیس: 1387/02/17هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 27/3/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محسن افضلی به شماره ملی 006499XXXX به شماره شناسنامه 1527 تاریخ تولد 24/2/1354 فرزند رمضانعلی با پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال به صندوق شرکت، در دریف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/2 ریال بمبلغ 000/000/3 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 24/4/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/02/1387 تحت شماره 322773 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/02/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خدماتی نظافتی تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت فضای سبز تاسیسات دولتی غیردولتی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و غیردولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران نازی آباد خ شهید اکبر مشهدی (پارس) نرسیده به سه راه چمن پ 151/1 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/2 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای وحید نصیری به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای ابراهیم حبیب پورمهربان به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای ابراهیم حبیب پورمهربان به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا هر 2 عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی