...
شرکت توسعه طراحی و ساخت زر میرا

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 492267

شناسه ملی: 14005863185

تاریخ ثبت: 1395/03/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/03/04

کد پستی: 1654974587

آدرس: تهرانپارس خ درختی ک امام صادق ساختمان شماره 6هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/04:

تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه طراحی و ساخت زر میرا درتاریخ 04/03/1395 به شماره ثبت 492267 به شناسه ملی 140058XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: کلیه فعالیتهای اقتصادی اعم از صادرات، واردات، سرمایه گذاری در شرکتهای ایرانی وخارجی اخذ تسهیلات از اشخاص حقوقی وحقیقی، عقد هر گونه قرارداد با نهادها، ادارات وشرکتهای عمومی و خصوصی و افراد حقیقی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهرانپارس ـ خ درختی ـ ک امام صادق ـ ساختمان شماره 6 کدپستی 165497XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال منقسم به 100 سهم 10000000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 129300/94 مورخ 4/12/1394 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی طاهری شماره ملی 003568XXXX به سمت رییس هییت مدیره سید مصطفی میرمحمدی شماره ملی 001589XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و سید حسین زرگر شماره ملی 001532XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید جلال زرگر به سمت عضو هییت مدیره و سید محمد میرمحمدی شماره ملی 004911XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای علی طاهری به سمت رییس هییت مدیره سید مصطفی میرمحمدی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای علی طاهری به سمت رییس هییت مدیره سید مصطفی میرمحمدی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسین عظیمی به شماره ملی 001681XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمد حسین آبایی به شماره ملی 001859XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. پ 950304XXXX55390 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی