...
موسسه شاخه طوبی آمل

اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 406

شناسه ملی: 14003418917

تاریخ ثبت: 1392/02/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/02/23هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/24:

نظر به ماده 8 آیین نامه ثبت موسسات غیر تجاری موسسه مذکور که در تاریخ 23/02/1392 شماره ثبت 406 شناسه ملی 140034XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عمومی آگهی میشود: 1 نام موسسه: شاخه طوبی آمل 2 موضوع موسسه: الف. برگزاری دوره های آموزشی در حوزه تعلیم معارف قرآنی همچنین دوره های تربیت مربی مدیر و نیروی انسانی متخصص در کلیه رشته های قرآنی خاصه برای نوباوگان و جوانان ب. برگزاری محافل و جشنواره ها و همایش ها و مسابقات فرهنگی و آموزشی در حوزه علوم و معارف قرآنی ج. انجام تحقیقات و پژوهشهای قرآنی و سایر فعالیتهای مندرج در اساسنامه. 3 تابعیت: ایرانی 4 مرکز اصلی موسسه: آمل خ. هراز آفتاب 22 اولین چهارراه پلاک 48 کدپستی 461684XXXX 5 اسامی موسسین: الف. خانم لعیا نیک پور فرزند غلامرضا به شماره ملی 214197XXXX ب. خانم ستاره نیک پور فرزند غلامرضا به شماره ملی 214024XXXX/6 تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت موسسه برای مدت نامحدود. 7 مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضا دارند: خانم ستاره نیک پور به عنوان رییس هییت مدیره خانم لعیا نیک پور به سمت نایب رییس و مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضا مدیر عامل و مهر موسسه معتبر است. 8 دارایی موسسه: سی میلیون ریال. ش 800920XXXX113715XXXX مسیول ثبت شرکتهای آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی