...
شرکت ایرکا

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 85120

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفرهیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/09/18:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/7/1386 شرکت مزبور که در تاریخ 13/8/1386 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن رحمانی خلیلی فاطمه زهرا رحمانی خلیلی به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/7/1386 خانم فاطمه زهرا رحمانی خلیلی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن رحمانی خلیلی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی