...
شرکت مانا السا رایا دارو

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 536216

شناسه ملی: 14008068599

تاریخ ثبت: 1397/10/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله ستارخان ، خیابان شهید رحیم صحرایی ، بن بست ماه ، پلاک 4 ، طبقه سوم ، واحد شرقی

کد پستی: 1453753794

تاریخ تاسیس: 1397/10/19هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ستارخان، خیابان شهید رحیم صحرایی، بن بست ماه، پلاک 4 ، طبقه سوم، واحد شرقی کدپستی 145375XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980429XXXX25941 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/19:

تاسیس شرکت سهامی خاص مانا السا رایا دارو در تاریخ 19/10/1397 به شماره ثبت 536216 به شناسه ملی 140080XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید و واردات، صادرات، توزیع، خریدو فروش و ارایه هر گونه خدمات در زمینه فرآورده های دارویی، بهداشتی، آرایشی، مکملهای رژیمی، غذایی و تجهیزات و کالاهای داروسازی، پزشکی و دندانپزشکی و انجام کلیه اموری که به موضوعات فوق ارتباط دارد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تهرانپارس، خیابان شهید فریدون ملکی ( 111 )، خیابان شهید ساسان جعفربای ( 130 غربی)، پلاک 115 ، طبقه سوم کدپستی 165187XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 73/4789/72 مورخ 12/08/1397 نزد بانک کشاورزی شعبه نارنجستان تهران با کد 4789 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای فرشید موقری گیلاوندانی به شماره ملی 005832XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا اله یاری به شماره ملی 045125XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی صمصامی به شماره ملی 045127XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به همراه رییس هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم رجا بنازاده ساروی به شماره ملی 209214XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مرضیه مقصودیان به شماره ملی 230064XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 971019XXXX44258 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی