...
شرکت گلایل گاز مشهد

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/10/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/10/03هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 3/10/84 تحت شماره 25310 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: مجری کلیه پروژه های گازرسانی تجاری و مسکونی 2 - موسسین شرکت: آقایان حسن رضایی، حسین رضایی، غلامرضا رضایی، غلامحسین جلالی منقابی 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - مرکز اصلی شرکت: مشهد- آب و برق، میدان خیام، نبش بنفشه 3 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی با نام می باشد که مبلغ ریال آن طی گواهی شماره 477/4095/51 مورخ 19/9/84 بانک تجارت شعبه کوی آب و برق پرداخت گردیده است. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان حسن رضایی، حسین رضایی، غلامرضا رضایی، غلامحسین جلالی منقابی، به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای حسن رضایی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین رضایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن رضایی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا آقای حسن رضایی مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 - اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی چکاوه به سمت بازرس اصلی و آقای علی نظام دوست به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیده اند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی