...
شرکت ساختمانی قویم

اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 26016

شناسه ملی: 10100714790

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر


هیئت مدیره فعلی

() نفر


هیئت مدیره سابق

() نفر


بازرس‌ها

() نفر


آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل سلیمی ترکمانی با کد ملی 545969XXXX و سید محمد حسن جمال الدین میر اسکندری با کد ملی 003833XXXX به سمت مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 970312XXXX79204 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/17:

با توجه به اینکه طبق تصمیم مورخ 22/8/1367 مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق منحل گردیده، در نظر است طلب بستانکاران طبق قانون و امکانات موجود تصفیه گردد. لذا به حکم ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران دعوت می شود با کلیه دلایل و مستندات مربوط به مطالبات خود به محل قانونی شرکت مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست. ضمناً جهت هماهنگی بیشتر می توانید با شماره تلفن 093584XXXX4 (آقای سلیمی) تماس حاصل نمایند. پ1922033 3ـ3 هیئت تصفیه شرکت ساختمانی قویم (سهامی خاص) ـ خلیل سلیمی ترکمانی ـ سید محسن جمال الدین میراسکندری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/17:

با توجه به اینکه طبق تصمیم مورخ 22/8/1367 مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق منحل گردیده، در نظر است طلب بستانکاران طبق قانون و امکانات موجود تصفیه گردد. لذا به حکم ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران دعوت می شود با کلیه دلایل و مستندات مربوط به مطالبات خود به محل قانونی شرکت مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست. ضمناً جهت هماهنگی بیشتر می توانید با شماره تلفن 093584XXXX4 (آقای سلیمی) تماس حاصل نمایند. پ1922033 3ـ3 هیئت تصفیه شرکت ساختمانی قویم (سهامی خاص) ـ خلیل سلیمی ترکمانی ـ سید محسن جمال الدین میراسکندری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/17:

با توجه به اینکه طبق تصمیم مورخ 22/8/1367 مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق منحل گردیده، در نظر است طلب بستانکاران طبق قانون و امکانات موجود تصفیه گردد. لذا به حکم ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران دعوت می شود با کلیه دلایل و مستندات مربوط به مطالبات خود به محل قانونی شرکت مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست. ضمناً جهت هماهنگی بیشتر می توانید با شماره تلفن 093584XXXX4 (آقای سلیمی) تماس حاصل نمایند. پ1922033 2ـ3 هیئت تصفیه شرکت ساختمانی قویم (سهامی خاص) ـ خلیل سلیمی ترکمانی ـ سید محسن جمال الدین میراسکندری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/17:

با توجه به اینکه طبق تصمیم مورخ 22/8/1367 مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق منحل گردیده، در نظر است طلب بستانکاران طبق قانون و امکانات موجود تصفیه گردد. لذا به حکم ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران دعوت می شود با کلیه دلایل و مستندات مربوط به مطالبات خود به محل قانونی شرکت مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست. ضمناً جهت هماهنگی بیشتر می توانید با شماره تلفن 093584XXXX4 (آقای سلیمی) تماس حاصل نمایند. پ1922033 2ـ3 هیئت تصفیه شرکت ساختمانی قویم (سهامی خاص) ـ خلیل سلیمی ترکمانی ـ سید محسن جمال الدین میراسکندری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/17:

با توجه به اینکه طبق تصمیم مورخ 22/8/1367 مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق منحل گردیده، در نظر است طلب بستانکاران طبق قانون و امکانات موجود تصفیه گردد. لذا به حکم ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران دعوت می شود با کلیه دلایل و مستندات مربوط به مطالبات خود به محل قانونی شرکت مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست. ضمناً جهت هماهنگی بیشتر می توانید با شماره تلفن 093584XXXX4 (آقای سلیمی) تماس حاصل نمایند. پ1922033 1ـ3 هیئت تصفیه شرکت ساختمانی قویم (سهامی خاص) ـ خلیل سلیمی ترکمانی ـ سید محسن جمال الدین میراسکندری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/17:

با توجه به اینکه طبق تصمیم مورخ 22/8/1367 مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق منحل گردیده، در نظر است طلب بستانکاران طبق قانون و امکانات موجود تصفیه گردد. لذا به حکم ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران دعوت می شود با کلیه دلایل و مستندات مربوط به مطالبات خود به محل قانونی شرکت مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نیست. ضمناً جهت هماهنگی بیشتر می توانید با شماره تلفن 093584XXXX4 (آقای سلیمی) تماس حاصل نمایند. پ1922033 1ـ3 هیئت تصفیه شرکت ساختمانی قویم (سهامی خاص) ـ خلیل سلیمی ترکمانی ـ سید محسن جمال الدین میراسکندری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی