...
شرکت تعاونی گلاب یاس لاله زار بردسیر

اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 772

شناسه ملی: 14004787891

تاریخ ثبت: 1393/12/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 7617715784

آدرس: بردسیر لاله زار روستای یاس چمن

تاریخ تاسیس: 1393/12/17هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1394 ومنضم به نامه شماره 2689 مورخ 03/11/94 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان بردسیر 1 - سعید شریفی نژاد کد ملی 298026XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب گردید. 2 - کلیه قراردادها , اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره (اعم از برات, سفته, چک) و سایراوراق بهادار تعاونی پس از تصویب هییت مدیره با امضای ثابت آقای سعید شریفی نژاد مدیرعامل تعاونی و به انضمام امضای خانم سجاد شریفی نژاد و مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهرتعاونی قابل قبول و معتبر است. ش 941110XXXX15831 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری بردسیر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/17:

تاسیس شرکت تعاونی گلاب یاس لاله زار بردسیر درتاریخ 17/12/1393 به شماره ثبت 772 به شناسه ملی 140047XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید گلاب و عرقیات گیاهی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) به موجب مجوز شماره 2698 مورخ 7/11/93 اداره تعاون شهرستان بردسیر مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بردسیر لاله زار روستای یاس چمن کدپستی 761771XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 700000 ریال منقسم به 7 سهم 100000 ریالی که تعداد 7 سهم آن با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 700000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ 28/10/93 نزد بانک توسعه تعاون شعبه بردسیر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. آقای سعید شریفی نژاد به سمت عضو هییت مدیره - عضو علی البدل به شماره ملی 298026XXXX . خانم سیمین شریفی نژاد به سمت عضو هییت مدیره - عضو علی البدل به شماره ملی 317995XXXX . آقای کرامت شریفی نژاد به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره به شماره ملی 317935XXXX . آقای سجاد شریفی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 299394XXXX . خانم روح انگیز شریفی نژاد به سمت منشی هییت مدیره به شماره ملی 317962XXXX دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها, اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره (اعم از برات, سفته, چک) و سایراوراق بهادار تعاونی پس از تصویب هییت مدیره با امضای ثابت آقای کرامت شریفی نژاد مدیرعامل تعاونی و به انضمام یکی از دونفر از اعضای هییت مدیره آقای سجاد شریفی نژاد و یا خانم روح انگیز شریفی نژاد و مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهرتعاونی قابل قبول و معتبر است. -اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: 1 . آقای مراد شریفی نژاد به شماره ملی 317957XXXX به عنوان بازرس اصلی. خانم صغری سیستانی بدویی به شماره ملی 317892XXXX به عنوان بازرس علی البدل ش 931218XXXX34884 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بردسیر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی