...
شرکت مهندسین مشاور آب جوی شرق

اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/10/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: گناباد خیابان قایم قایم 19

تاریخ تاسیس: 1382/10/13هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 13/10/82 تحت شماره 559 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: بررسی و مطالعه آبهای سطحی و زیرزمینی شامل اندازه گیری نوسانات سطح آب دشتها، کنترل و اندازه گیری میزان آبدهی (چاه، چشمه و قنات)، انجام آزمایشات پمپاژ، تهیه بیلان دشتها، تهیه مدل ریاضی و نقشه های منابع آبی. 2 - موسسین شرکت: آقایان رحیم اسماعیل زاده، رحمن اسماعیل زاده و هادی پیشقدم. 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - مرکز اصلی شرکت: گناباد خیابان قایم،قایم 19 ، پلاک 146/5 - سرمایه شرکت: مبلغ دو میلیون ریال منقسم به دویست سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ هفتصد هزار ریال آن طی گواهی شماره 53543570 مورخه 7/10/82 بانک ملت شعبه گناباد پرداخت گردیده است. و بقیه در تعهد یکساله صاحبان سهام می باشد. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان رحیم اسماعیل زاده و رحمن اسماعیل زاده و هادی پیشقدم به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای هادی پیشقدم به سمت رییس هییت مدیره و آقای رحیم اسماعیل زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رحمن اسماعیل زاده به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا رییس یا نایب رییس هییت مدیره به اتفاق امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 8 - اساسنامه شرکت در 72 ماده و 8 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای عبدالهادی سعیدی اول نوقابی به سمت بازرس اصلی و آقای علی دلشاد نوقابی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک گناباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی