...
موسسه فروغ اندیشه اسلامی غدیر

اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 2316

شناسه ملی: 14007883088

تاریخ ثبت: 1397/07/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: قم شهر قم جاده اصفهان خیابان شهپر کوچه الغدیر 31 پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 3716193357

تاریخ تاسیس: 1397/07/18هیئت مدیره سابق

() نفرآگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/18:

تاسیس موسسه غیرتجاری فروغ اندیشه اسلامی غدیر درتاریخ 18/07/1397 به شماره ثبت 2316 به شناسه ملی 140078XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: شناسایی اقشارمحروم وکمک به نیازمندان مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: قم شهر قم ـ جاده اصفهان ـ خیابان شهپر ـ کوچه الغدیر 31 ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی 371619XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 10 , 000 , 000 ریال اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای مرتضی باقری صدر به شماره ملی 038129XXXX دارنده 3 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا محمدی پور به شماره ملی 038270XXXX دارنده 4 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه آقای عبدالله محمدی پور به شماره ملی 038270XXXX دارنده 3 , 000 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران برای مدت سه سال انتخاب شدند. آقای غلامرضا محمدی پور به شماره ملی 038270XXXX و به سمت رییس هییت مدیره آقای مرتضی باقری صدر به شماره ملی 038129XXXX و به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای علی اکبر محمدی پور به شماره ملی 038270XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای عبدالله محمدی پور به شماره ملی 038270XXXX و به سمت عضو هییت مدیره آقای غلامعلی محمدی پور به شماره ملی 038557XXXX و به سمت عضو هییت مدیره آقای محمدحسین قاسمی به شماره ملی 038087XXXX و به سمت عضو علی البدل هییت مدیره خانم معصومه ملاعلی به شماره ملی 038202XXXX و به سمت عضو علی البدل هییت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآور با امضا مدیرعامل و خزانه دار و با مهرموسسه معتبر می باشد و اوراق عادی واداری باامضا مدیرعامل وبا مهرموسسه معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: آقای سید امیرحسن محسنی به شماره ملی 126041XXXX به عنوان بازرس اصلی و مهدی محمدی پور به شماره ملی 008166XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. به موجب نامه شماره 34723 مورخه 14/07/97 اداره کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم آگهی صادر گردید. ش 970718XXXX34578 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی