آشنایی با سند راهبردی و اخبار مربوط به شوزای عالی اطلاع رسانی

جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی

11

چکیده

بخش قابل توجهی از گزاره­ های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. فروش سلاح به اهل سنت به عنوان گروه عمده مخالفان مذهبی شیعه امامیه یکی از این گزاره­ های فقهی است که در ضمن بحث مکاسب محرمه و حرمت فروش سلاح به دشمنان دین بیان شده است. مشهور فقهای امامیه ضمن سرایت دادن مفهوم لغوی اعداء دین به اهل سنت، فروش سلاح به آن ها را در صورت تحقق یک سلسله شرایط خاص نامشروع و در مواردی مشروع دانسته­ اند.
در این جستار تلاش شده است در پی طرح موارد مشروعیت و عدم مشروعیت فروش سلاح به اهل سنت در آرای فقهی، ملاک و مناط حرمت مسئله مورد اشاره واکاوی شود. نتیجه بررسی­ ها نشان می­ دهد مخالف بودن عقاید اهل سنت با شیعه در حرمت فروش سلاح به آنان تأثیری ندارد و مناط حرمت، هنگام دشمنی­ ورزی، درگیری و اقدام مخالفان به جنگ با شیعیان است.
 

کلیدواژه ها: مکاسب محرمه؛ فروش سلاح؛ دشمنان دین؛ مخالفان مذهبی؛ اهل سنت

نویسندگان:

سیدمهدی مرویان حسینی: دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

 محمدتقی فخلعی: استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

 اکبر احمدپور: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی – دوره ۲، شماره ۳ – شماره پیاپی ۴، پاییز ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.