آشنایی با سند راهبردی و اخبار مربوط به شوزای عالی اطلاع رسانی

جایگاه اندیشه ذوق تأله در نگاه ملاصدرای متقدم و متأخر

14

چکیده

صدرالمتالهین در آغازین دوره های تفکر فلسفی اش متأثر از محقق دوانی است. کتاب مبدأ و معاد او شاهدی بر این تأثیر است. او ابتدای بخش مبدأ این کتاب را مطابق با اندیشه اصالت ماهیت و ذوق تأله  نگاشته است. این مقاله در نظر دارد در چهار محوراصلی نظریة ذوق تأله را در کتاب مبدأ و معاد صدرا نشان دهد. توحید واجب الوجود و نحوة مواجهه با شبهة ابن کمونه، نحوة موجودیت واجب و ممکنات، چگونگی انتزاع مفهوم واحد از امور متخالف از جمله محورهای مذکور است. مقایسه گام به گام عبارات صدرالمتألهین و محقق دوانی در بحث توحید واجب الوجود به خوبی نشان می دهد که صدرا هم در خود نظریة ذوق تأله و هم در بیان مقدمات آن تا چه اندازه از محقق دوانی بهره برده است. جالب اینجا ست که شارحان و مترجمان کتاب مبدأ و معاد، هیچ یک نه از این تأثیر پذیری سخن گفته­اند و نه از اینکه صدر المتألهین در زمان نگارش این کتاب، فیلسوفی ذوق التأله بوده است سخنی به میان آورده­اند.

کلیدواژه ها: مبدأ و معاد؛ ذوق تأله؛ اصالت ماهیت؛ ملاصدرا؛ دوانی

نویسندگان:

مرتضی طباطبائیان نیم آورد: کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

مهدی امامی جمعه: دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

 نفیسه اهل سرمدی: استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

نشریه پژوهش های هستی شناختی – دوره ۶، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.