آشنایی با سند راهبردی و اخبار مربوط به شوزای عالی اطلاع رسانی

بررسی عوامل موثر در شکل گیری سبک های فرزند پروری

17

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی عوامل فرهنگی، دینی، مذهبی و اقتصادی مؤثر در شکل‌گیری سبک‌های فرزندپروری در خانواده‌های شهرستان اندیمشک است. پژوهش، با به‌کارگیری رویکرد ترکیبی (mixed method)، به روش آمیخته اکتشافی انجام شده است، که شامل روش‌های کمی و کیفی است. ابزار پژوهش در بخش کمی پرسشنامة بامریند و در بخش کیفی مصاحبة نیمه‌ساختاریافته است. مراحل پژوهش شامل انتخاب جامعه، نمونه‌گیری تصادفی ساده، اجرای پرسشنامه، تحلیل نتایج و جمع‌بندی است. جامعة پژوهش ۹۵ نفر از دانش‌آموزان دختر یکی از دبیرستان‌های شهرستان اندیمشک است که یک نمونة ۷۵ نفری، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، از میان آن‌ها انتخاب و سپس با والدین پانزده نفر از آن‌ها مصاحبه شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های کمی با استفاده از توزیع فراوانی و درصد، و قسمت کیفی با استفاده از روش کدگذاری و مقوله‌بندی انجام گرفته است. نتایج پژوهش عبارت‌اند از: ۱- سبک غالب فرزندپروری در بین والدین شهرستان اندیمشک سبک مقتدرانه است؛ ۲- باورهای مذهبی والدین در تعیین سبک‌های فرزندپروری آن‌ها مؤثر است؛ ۳- فضای فرهنگی خانواده‌ها در تعیین سبک‌های فرزندپروری آن‌ها مؤثر است؛ ۴- وضیعت اقتصادی خانواده‌ها در تعیین سبک‌های فرزندپروری آن‌ها مؤثر است. در کل، نتایج نشان می‌دهد که همة این عوامل جزء عوامل تأثیرگذار در تربیت فرزندان به شمار می‌آیند.

کلیدواژه ها: سبک فرزندپروری؛ مذهبی بودن؛ فضای فرهنگی (رسانه‌ها)؛ اقتصاد خانواده

نویسندگان:

جمیله علم الهدی: دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

 مهوش میری: کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه پیام نور اندیمشک  

نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام – دوره ۴، شماره ۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.